Här är regeringens strategi för en nyindustrialisering av Sverige

Mikael Damberg, Innovations- och näringsminister.

Nu har regeringen presenterat sin strategi för en nyindustrialisering av Sverige. Man har identifierat fyra fokusområden som ska stärka konkurrenskraften och göra Sverige till ledare inom den moderna industrin.

Redan under valrörelsen inför valet 2014 pratade Stefan Löfven om behovet av att lyfta svensk industri och att genomföra en nyindustrialisering av Sverige. Under torsdagen presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg också slutligen den strategi som ska ta Sverige till det målet.

I sin presentation av strategin passade Mikael Damberg på att lyfta industrins betydelse. Industrin står idag för en femtedel av landets ekonomi, sysselsätter en miljon människor och står för 77 % av landets exportintäkter. Detta samtidigt som den internationella konkurrensen hårdnar från länder i exempelvis Asien, som idag konkurrerar mer på sin kunskap och mindre på låga löner. Dessutom har Sverige halkat efter i konkurrenskraft jämfört med andra västländer. 

– Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras allt oftare om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige, skriver Mikael Damberg i ett pressmeddelande

Fyra fokusområden

För att konkurrera i den här miljön presenterade Mikael Damberg därför fyra fokusområden kring nyindustrialisering som regeringen tror har störst potential för att stärka den svenska konkurrenskraften. 

1. Det första fokusområdet handlar om digitalisering, ett område där det händer mycket inom industrin idag. Föregångsländer som Tyskland gör redan stora satsningar på att digitalisera och automatisera industriproduktionen för att öka sin konkurrenskraft. Därför ville regeringen nu att Sverige genomför en liknande satsning på det som kallas Industri 4.0, alltså en digital industriell revolution.

2. Ett andra fokusområde för nyindustrialisering handlar om hållbarhet. För att vara konkurrenskraftig måste industrin enligt Mikael Damberg vara resurseffektiv och tillföra nya värden genom att bli mer hållbar. Regeringens mål är därför att göra svensk industri till världsledande inom den gröna omställning som sker just nu.

3. För att lyckas möta dessa utmaningar krävs också rätt kompetens. Enligt Mikael Dambergs presentation har svensk industri redan idag svårt att rekrytera rätt kompetens för att konkurrera på världsmarknaden. Något som kommer bli ännu svårare vid en nyindustrialisering. Därför vill regeringen nu genomföra ett kunskapslyft för industrin för att ”kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling”.

4. Det fjärde fokusområdet handlar om innovationskraft. Enligt internationell statistik satsar Sveriges företag idag mindre pengar på FoU än jämförbara länder. Forsknings- och innovationsmiljöer i absolut toppklass är enligt Mikael Damberg också en förutsättning för att kunna konkurrera inom framtidens industri. Därför kallas ett fokusområde för ”Testbädd Sverige” vilket handlar om att göra Sverige till världsledande inom forskning kring områden som lyfter den svenska industriproduktionen.

Små och medelstora företag i fokus

För att genomföra den här strategin och få ett genomslag är tanken att fokusera på industrins medverkan. Mikael Damberg lyfte speciellt upp de små och medelstora företagens medverkan som en nyckel för att ställa om till en mer konkurrenskraftig industri.

Nyindustrialisering

Läs mer om regeringens strategi för nyindustrialisering här:
www.regeringen.se